Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Haarvezels.nl


Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Haarvezels.nl    
te Purmerend
KVK:67091512

Haarvezels.nl is telefonische te bereiken op telefoonnummer 06-14141404 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]

Artikel 1    Definities

In deze algemene voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1    Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

1.2    Bestelprocedure: de procedure, die klant interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen.

1.3    Klant: de wederpartij van Haarvezels.nl met wie Haarvezels.nl een overeenkomst aangaat.

1.4    Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzage de koop en levering van zaken.

1.5    Partijen: Haarvezels.nl en klant gezamenlijk

1.6    Haarvezels.nl: de partij welke zich bedient van algemene voorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.7    Website: de website van Haarvezels.nl, te vinden onder de URhttp://www.haarvezels.nl

1.8    Zaken: zaken welke Haarvezels.nl op haar website aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.


Artikel 2    Toepasselijkheid


2.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2    Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3     Totstandkoming Overeenkomst


3.1     De op de website aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2    Haarvezels.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Haarvezels.nl hiertoe besluit zal hij dit onverwijld aan klant laten weten.

3.3    Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Haarvezels.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Haarvezels.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan de klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.


Artikel 4     Prijzen en betaling
        

4.1     Prijzen genoemd zoals op de website zijn inclusief BTW, evenals inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure.

4.2    Haarvezels.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.                                                    
4.3    Door klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

    1.    via de beschikbare betaalmethoden
    2.    door middel van vooruitbetaling(bankoverboeking)       


Artikel 5     Leveringstermijn   
         

5.1      De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en evenals in bevestigingsmails zijn indicatief.
                                            
5.2      Haarvezels.nl zal zich tot het uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
                                
5.3      Indien en voorzover Haarvezels.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Haarvezels.nl heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.                                         


Artikel 6     Herroepingrecht


6.1    De klant heeft het recht de geleverde zaken binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoelt in artikel in te hoeven vullen) terug te sturen naar Haarvezels.nl mits:                                                    
 1. de zaken in de originele verpakking zitten;                  
 2. de zaken op kosten van de klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Haarvezels.nl;                  
3. de klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat Haarvezels.nl het in ontvangst heeft genomen.

6.2    De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de klant recht heeft op teruggave van wat al betaald is. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.


Artikel 7     Reclameren


7.1    Indien en voorzover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Haarvezels.nl al waarna klant is gerechtigd de zaken terug te sturen naar Haarvezels.nl mits:
                                       
1. klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Haarvezels.nl binnen 24 (vierentwintig) uur per mail* heeft laten blijken;
2. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zaten bij gebreke daarvan, kan worden gedownload van de website, volledig ingevuld;                                    
3. de klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat Haarvezels.nl het in ontvangst heeft genomen.

7.2    Indien na onderzoek van Haarvezels.nl blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal Haarvezels.nl met klant in overleg treden.
                                            
7.3    Indien na onderzoek van Haarvezels.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder 2. van artikel bedoeld. Mocht de vervangende zaak niet leverbaar zijn heeft de klant recht op:

1. het uitzoeken van een vervangende zaak ter waarde van zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de gekozen zaak duurder is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de klant het verschil in prijs bij. Indien de uitgekozen zaak goedkoper is dan de zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste van artikel van overeenkomstige toepassing is; 2. restitutie van waarde van de zaak wat geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.                                                
7.4    Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in overeenkomst overeengekomen prijs.


Artikel 8     Verwerking persoonsgegevens (Optioneel naast een privacy policy op de site)    


8.1    Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van klant geldt deze verwerking slechts om:

    1. de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven.
    2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de klant op de hoogte te stellen betreffende (nieuwe) producten en diensten van Haarvezels.nl.                            

8.2    Voor het versturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail aanbiedingen) als in voorgaand lid onder 2. bedoeld, wordt aan de klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de klant is verleend zal Haarvezels.nl deze uitingen sturen.

8.3    De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze desgewenst door Haarvezels.nl aan te passen bij onjuistheden.                              


Artikel 9     Toepasselijk recht, klachten en geschillen


9.1    Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2    Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Haarvezels.nl, welk contact telefonische, en per mail kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige algemene voorwaarden vermeld. Haarvezels.nl zal uiterlijk binnen 7 (zeven) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.


 Artikel 10     Overige bepalingen    

10.1    Haarvezels.nl te allen tijde bevoegd onderhavige algemene voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de algemene voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.                                            
10.2    Indien en voorzover er voor de bestelprocedure door  Haarvezels.nl inloggegevens worden gevraagd, draagt de klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

    *[email protected]